Bli en del av senteret

Åpen utlysning om medlemskap i senteret med frist 14. juni, 2019.

Åpen utlysning om prosjektmedlemskap

Senteret ønsker å være en inkluderende plattform for transdisiplinær og ansvarlig bioteknologisk forskning og innovasjon i Norge. For å øke vår tematiske bredde innenfor bioteknologi og vår tverrfaglige forskning og innovasjon, ønsker vi å åpne for at eksterne prosjekter med tilsvarende profil kan bli del av vårt nettverk og senter. Søknad om medlemskap har frist 14. juni, 2019.

Prosjekter som søker medlemskap må ønske å bidra til senterets visjon om å bygge transdisiplinær bioteknologisk forskning og innovasjon i Norge. Denne endringen skal styrke vår evne til å møte samfunnsutfordringer og utnytte nasjonale fortrinn for å skape økonomisk, sosial og miljømessig verdi. Senteret jobber innenfor alle fire tematiske områder i bioteknologi; marin, landbruk, medisin og industri.

Hva oppnår man med å ha et partnerprosjekt i senteret?

Som partnerprosjekt blir man en del av senteret på lik linje med andre prosjekter. Dette innebærer deltagelse i prosjektlederforum, adgang til nettverkets møter, presentasjon i senterets kommunikasjonskanaler og i årsrapporten. I tillegg vil prosjektet få del i senterets støttefunksjoner og aktiviteter rundt innovasjon, RRI, datahåndtering, modellering og infrastruktur. Det forventes at partnerprosjektene bidrar til synergier med nettverksprosjektet og forskningsprosjektene i senteret. Partnerprosjekter vil kunne søke om ressurser til ulike arrangementer og aktiviteter på linje med eksisterende prosjekter i senteret.

Søknad

Det kreves kun en enkel søknad om partnerskap, men søknadsskjema/kontaktskjema (under) må brukes. Søknadene vil bli evaluert i ledergruppen til senteret med styrets godkjenning.

Relevante dokumenter

Forskningsrådet sitt strategidokument ”Digital Life – Convergence for Innovation

RRI-rammeverk

Følgende kriterier må være oppfylt

  1. Prosjektet retter seg mot en problemstilling eller utfordring av relevans for samfunnet der bioteknologi er del av løsningen og ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) ligger til grunn for gjennomføringen. Eksempler på mulig samvirke med DLN på RRI bør beskrives.
  2. Prosjektet har, som integrert og sentral del, bruk og utvikling av beregningsorienterte metoder, eller teoretiske og eksperimentelle modelleringstilnærminger fra matematikk, informatikk, fysikk eller ingeniørvitenskap, for inkorporering eller bruk i samspill med biologiske/medisinske konsepter eller observasjoner.
  3. Prosjektet må ha et mål om å konkret bidra til ny innovasjon/verdiskapning.
  4. Prosjektet må være tilknyttet en organisasjon med en forskning- og innovasjonsvirksomhet, ha etablert finansering, og tidsbestemt varighet. Innvilgede søknader må tiltre senterets Terms of Reference.

Næringsnettverk

Aktører fra industri og annet næringsliv hvor Digital Bioteknologi[2] er relevant er velkommen i Senter for Digitalt liv Norge (DLN) sitt næringslivsnettverk. Aktuelle kandidater er aktører fra hele innovasjonskjeden fra TTO’er til investeringsselskap.

Medlemmer i DLNs næringslivsnettverk vil få relevant informasjon og bli invitert til våre arrangementer rettet mot industri og næringsliv.


[2] Med digital bioteknologi menes at digitale verktøy benyttes på biologiske datasett for å hente ut og behandle nyttig informasjon. Digital bioteknologi kan benyttes i forskning og utvikling, produksjon eller tjenesteyting. Eksempler på anvendelsesområder kan være sensorteknologi, screeninger og bioprospektering, bruk av pasient- eller helseregisterdata, produksjonsdata av f eks biologiske legemidler, matvarer eller oppdrettsfisk, systembiologi, simulering eller predikering av biologiske systemer.

Det er midlertidig steng for søknader.


  • Åpen utlysning om prosjektmedlemskap

Åpen utlysning om prosjektmedlemskap

Senteret ønsker å være en inkluderende plattform for transdisiplinær og ansvarlig bioteknologisk forskning og innovasjon i Norge. For å øke vår tematiske bredde innenfor bioteknologi og vår tverrfaglige forskning og innovasjon, ønsker vi å åpne for at eksterne prosjekter med tilsvarende profil kan bli del av vårt nettverk og senter. Søknad om medlemskap har frist 14. juni, 2019.

Prosjekter som søker medlemskap må ønske å bidra til senterets visjon om å bygge transdisiplinær bioteknologisk forskning og innovasjon i Norge. Denne endringen skal styrke vår evne til å møte samfunnsutfordringer og utnytte nasjonale fortrinn for å skape økonomisk, sosial og miljømessig verdi. Senteret jobber innenfor alle fire tematiske områder i bioteknologi; marin, landbruk, medisin og industri.

Hva oppnår man med å ha et partnerprosjekt i senteret?

Som partnerprosjekt blir man en del av senteret på lik linje med andre prosjekter. Dette innebærer deltagelse i prosjektlederforum, adgang til nettverkets møter, presentasjon i senterets kommunikasjonskanaler og i årsrapporten. I tillegg vil prosjektet få del i senterets støttefunksjoner og aktiviteter rundt innovasjon, RRI, datahåndtering, modellering og infrastruktur. Det forventes at partnerprosjektene bidrar til synergier med nettverksprosjektet og forskningsprosjektene i senteret. Partnerprosjekter vil kunne søke om ressurser til ulike arrangementer og aktiviteter på linje med eksisterende prosjekter i senteret.

Søknad

Det kreves kun en enkel søknad om partnerskap, men søknadsskjema/kontaktskjema (under) må brukes. Søknadene vil bli evaluert i ledergruppen til senteret med styrets godkjenning.

Relevante dokumenter

Forskningsrådet sitt strategidokument ”Digital Life – Convergence for Innovation

RRI-rammeverk