Seniorrådgiver som RRI-koordinator

NTNU - campus Dragvoll

Senter for Digitalt Liv Norge søker etter en engasjert person som brenner for karriereutvikling og samspillet mellom akademia og samfunn. Koordinator for "Responsible Research and Innovation (RRI)" (80%) og "Utdanning og rekruttering" (20%) vil ha muligheten til å ta et betydelig ansvar for utviklingen av bioteknologisk forskning på et nasjonalt nivå som en del av senterledelsen.

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Seniorrådgiver som RRI-koordinator ved Senter for Digitalt Liv Norge (DLN)

Nasjonalt senter for digitalt liv

Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon og et resultat av Forskningsrådets strategiske satsing: «Digitalt liv - konvergens for innovasjon». I satsningen er det hittil bevilget 360 millioner kroner til å opprette DLN med tolv store forskningsprosjekter, samt et nettverksprosjekt. DLN er et virtuelt senter, og involverer aktører i hele Norge under ledelse av de tre universitetene NTNU, UiO og UiB som har delt vertskap. DLN representerer en milepæl og bryter den tradisjonelle organiseringen av forskning og utvikling og har som hovedmål å utvikle ny kunnskap og nye metoder som bidrar til å løse grunnleggende samfunnsmessige utfordringer gjennom bioteknologi.

DLN senteret er organisert i alt 5 ulike arbeidsgrupper knyttet til ledelse og RRI, innovasjon og industri-involvering, rekruttering og forskerutdanning, kompetanse og infrastruktur-nettverk, samt internasjonalisering. Arbeidet i disse arbeidsgruppene drives av en koordinator, støttet av en ledende fagperson som gruppeleder/mentor. For nærmere informasjon, se

https://digitallifenorway.org/gb/

Koordinator for arbeidsgruppene «Responsible Research and Innovation (RRI)» (80%) og «Utdanning og rekruttering» (20%)

Stillingen er lagt til Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Instituttet har et sterkt forskningsmiljø innenfor RRI og mer generelt humanistiske og samfunnsvitenskapelige studier av teknologi og vitenskap. Stillingens varighet er 3.5 år.

Koordinator skal i samarbeid med ledelsen av senteret og andre arbeidsgruppekoordinatorer bidra til å utvikle og følge opp satsingen i senteret. Koordinatorgruppa initierer og samordner relevant aktivitet mellom senterets ulike aktører i ulike deler av landet. RRI-koordinatoren forventes å ta en sentral rolle i å påvirke og videreutvikle samfunnsansvarlig bioteknologisk forskning og utvikling i Norge. Koordinatoren vil også få en viktig rolle innen DLN Senterets aktiviteter innen rekruttering og forskerutdanning med særlig ansvar for karriereutvikling. Stillingen gir store muligheter til å oppnå en betydelig og synlig posisjon i grensesnittet mellom humaniora og samfunnsfag på den ene siden og digital bioteknologi på den andre siden.

Koordinator rapporterer til RRI-ansvarlig leder i arbeidsgruppe 1, forsker Heidrun Åm. Grunntanken i RRI er å sikre at ny vitenskap og nye teknologier utvikles i samspill med det øvrige samfunnet og ivaretar hensyn til behov i samfunnet. RRI-koordinatoren skal fremme DLNs samhandling med samfunn, politikk, og andre interessegrupper og bidra til samfunnsdebatten rundt bioteknologi, forsknings- og universitetssystemet, og rettferdig og bærekraftig fordeling av innovasjon. For den delen av stillingen med oppgaver innen utdanning og rekruttering (20%) rapporterer koordinator til leder i arbeidsgruppe 3, professor Olav Haraldseth.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Motivasjons- og utviklingsarbeid knyttet til RRI-virksomhet i DLNs nettverks- og forskerprosjekter, som vesentlig bidragsyter i et større faglig team i senterledelsen og i RRI-følgeforskningsprosjektet.
 • Utvikle karriereprogram for unge forskere.
 • Publikasjons- og formidlingsarbeid om RRI i DLN (både vitenskapelig og populær)
 • Planlegge og gjennomføre arrangement (som workshops, debattmøter, PhD seminar, eller match-making)
 • Relasjons- og nettverksbygging
 • Lederstøtte til den faglige lederen av arbeidsgruppen og av DLN
 • Sørge for god og kontinuerlig drift av senteret, f. eks. rapportering

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med relevant humanistisk eller samfunnsvitenskapelig doktorgrad (kvalitative studier av vitenskap, teknologi, og samfunn, som STS, post-normal vitenskap og teknologivurdering, vitenskapsfilosofi, e.l.). Arbeidserfaring kan veie opp for ønske om doktorgrad og søkere med doktorgrad innen andre fag relevant for Digitalt Liv Norge vil også bli vurdert, men kandidaten må da ha relevant mastergrad innenfor samfunnsfag og humaniora.
 • Tverrfaglig utdanningsbakgrunn og/eller forskningserfaring vil telle positivt i vurderingen av søknadene.
 • Erfaring med RRI, offentlige deltagelse- og dialogprosesser, med aksjonsforskning eller organisasjonsbygging er også et pluss (men ikke krav).
 • God kjennskap til forskningspolitikk og –forvaltning er også en fordel.

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingen.

Vi ønsker oss en kollega som gløder for menneskelige sider ved teknologiutvikling og som er oppdatert på aktuelle debatter.

Gode samarbeidsevner er viktige i denne stillingen. Vi ser etter søkere som er proaktive, utadvendte og energiske, med gjennomføringsevne og strategisk forståelse. Søkeren må kunne kommunisere godt på engelsk, og det er en fordel å kunne et skandinavisk språk.

Søknad

Søknad skrives og sendes elektronisk via denne side. Søknad merkes med jnr. HF17-033. Søknad skal inneholde:

 • CV
 • Vitnemål
 • 1-3 utvalgte publikasjoner eller doktorgradsavhandling
 • Motivasjonsbrev
 • Referanser

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet og invitert til intervju. Merk: søknader som ikke sendes via Jobbnorge eller innen fristen vil ikke bli vurdert.

Vilkår

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) med minimum årslønn NOK 515.600. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 515.600 til kr 621.400 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.

Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ (seniorrådgiver).

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.

Den som tilsettes, må ha fysisk arbeidssted ved instituttet. Det er ønskelig med snarlig tilsetting.

Informasjon

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til forsker Heidrun Åm, telefon: 73 59 17 82, e-post: heidrun.aam@ntnu.no.

Søknadsfrist er 15.09.2017.

Forfatter

Heidrun Åm

E-post: heidrun.aam@ntnu.no
Tlf: +47 477 11 797

Profil

Tema
Ledig stilling

Publisert: 10. Jul 2017 - kl. 13:54
Sist oppdatert: 10. Jul 2017 - kl. 14:01